Podmínky užívání domaci-dialyza.cz

PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK www.domaci-dialyza.cz.

O webových stránkách www.domaci-dialyza.cz

Webové stránky www.domaci-dialyza.cz jsou určeny pro laickou veřejnost zajímající se o domácí dialýzu, a dále pro odbornou veřejnost / zdravotníky. Webové stránky představují informační zdroj. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely a v žádném případě nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka ani lékařskou či jinou odbornou péči.

Práva k duševnímu vlastnictví

Majitelem veškerých autorských práv a práv k veškerému duševnímu vlastnictví, které je obsaženo na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz, je společnost Baxter International Inc. nebo její koncernové společnosti (dále jen „Baxter“). Neoprávněné použití stránek a/nebo jejich obsahu je zakázáno a tyto stránky včetně jejich obsahu lze použít pouze pro nekomerční osobní užívání. Názvy výrobků a služeb Baxter jsou ochrannými známkami společnosti Baxter International Inc. nebo jejích koncernových společností, pokud není uvedeno jinak. Žádné ustanovení těchto Podmínek nesmí být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva k jakémukoli duševnímu vlastnictví Baxter.

Užívání webových stránek

Vstup na webové stránky www.domaci-dialyza.cz a jejich užívání, včetně užívání informací uvedených na těchto stránkách, se řídí těmito Podmínkami užívání. Vstupem na tyto stránky a jejich užíváním potvrzujete, že s obsahem Podmínek užívání (včetně vyloučení či omezení odpovědnosti Baxter) souhlasíte, že jste se s aktuálním zněním Podmínek užívání seznámili, a že Podmínkám užívání rozumíte. Pokud s Podmínkami užívání nebo jakýmkoli jejich ustanovení nesouhlasíte, neseznámili jste se s nimi nebo jim nerozumíte, na webové stránky www.domaci-dialyza.cz nevstupujte a neužívejte je. Baxter upozorňuje, že obsah Podmínek užívání může být v průběhu času změněn. Seznamte se prosím proto vždy před užívání těchto stránek s aktuálním zněním Podmínek užívání. Obsah těchto stránek užíváte na vlastní riziko.

Obsah webových stránek

Přestože se Baxter snaží zajistit, aby webové stránky www.domaci-dialyza.cz obsahovaly aktuální a přesné informace, Baxter neodpovídá za to, že obsah stránek je a stále bude přesný, aktuální, pravdivý, úplný, vhodný k používání a že není a nebude zavádějící a dále, že tyto stránky budou vždy k dispozici pro užívání. Baxter nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek Vám či třetí osobě a/nebo vzniklou v souvislosti se spoléháním se na informace uvedené na stránkách, s jejich užíváním, špatným použitím či interpretací. Baxter neodpovídá ani za žádné škody, které Vám mohou být způsobeny jakýmikoli počítačovými viry při užívání těchto stránek. Odpovědnost za to, abyste zajistili dostatečná ochranná opatření proti internetovým hrozbám, je plně na vás uživatelích – návštěvnících těchto stránek. Webové stránky www.domaci-dialyza.cz mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných zřizovatelů. Baxter neprovádí kontrolu obsahu těchto stránek a nenese žádnou odpovědnost ani neručí za tento obsah a jeho správnost. Na odkazované stránky vstupujete a užíváte je i jejich obsah na Vaše vlastní riziko. Uvedení odkazu na jiné webové stránky nepředstavuje schválení odkazované stránky, jejího obsahu, produktů nebo služeb ze strany Baxter.

Ochrana soukromí

V pravidelném obchodním styku Baxter získává osobní údaje prostřednictvím interakce a komunikace s pacienty, zdravotnickými odborníky, zaměstnanci a dalšími subjekty. Baxter uznává a respektuje právo na soukromí jednotlivců, pokud jde o takové osobní údaje. Jako důkaz svého závazku ohledně ochrany soukromí vytvořilo vedení Baxter Globální zásady ochrany osobních údajů, aby bylo zajištěno, že ochrana soukromí je klíčovou součástí firemní kultury a podnikání Baxter. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se zásad Baxter o ochraně osobních údajů nebo chcete-li mít přístup nebo opravit své osobní údaje, které od Vás Baxter shromáždil, prosím, klikněte zde pro další informace. Co se týká webových stránek www.domaci-dialyza.cz, jakékoli informace, dotazy či sdělení, které zašlete Baxter prostřednictvím webových stránek, nejsou a nebudou považovány za důvěrné. Baxter je oprávněn s poskytnutými informacemi či údaji nakládat dle svého uvážení a je zejména oprávněn tyto informace zveřejňovat. Prosím seznamte se zejména s podmínkami užívání Poradny uvedenými níže.

Poradna

Součástí webových stránek www.domaci-dialyza.cz je Poradna lékaře pro laickou veřejnost. Poradna slouží jako informační zdroj pro tazatele se stejnými obtížemi či zájmem o stejnou zdravotnickou tématiku. Veškeré dotazy a údaje uvedené v dotazech tazatelů nejsou proto považovány za důvěrné. Baxter má právo publikovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny, přičemž Baxter si vyhrazuje právo nezodpovídat ani nepublikovat dotazy, kterou jsou v rozporu s dobrými mravy. Baxter výslovně upozorňuje tazatele Poradny, aby v dotazech neuváděli své osobní údaje ani osobní údaje třetích osob a neuváděli ani takové informace, které by mohly identifikovat osobu tazatele či jiné osoby (např. celé jméno, adresu apod.). Vzhledem k tomu, že dotazy se týkají citlivých údajů o zdravotním stavu, uvádějte anonymizované informace a vždy pečlivě zvažte, jaké informace poskytnete. V případě, že údaje nebudou dostatečně anonymní, Baxter je oprávněn dotaz a informace v něm dodatečně anonymizovat. Odesláním dotazu do Poradny berete na vědomí a souhlasíte, že Váš dotaz bude zveřejněn a zpřístupněn ostatním uživatelům webových stránek. Baxter ani jiný subjekt poskytnuté informace či údaje systematicky nezpracovává ani neshromažďuje, přičemž dotazy a informace uvedené v dotazech používá pouze pro účely zodpovězení příslušného dotazu. Baxter upozorňuje návštěvníky a uživatele Poradny pro veřejnost, že Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. Poradna působí pouze jako informační zdroj a osvěta pro dotazující. Návštěvníkům důrazně doporučujeme vyhledat zdravotnického odborníka, který se může osobně a odborně seznámit se zdravotním stavem pacienta. Baxter nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu (včetně škody na zdraví) vzniklou uživateli nebo jakékoli třetí osobě použitím Poradny nebo informací v ní uvedených.

Zdravotnické informace

Webové stránky www.domaci-dialyza.cz mohou obsahovat zdravotnické informace a informace týkající se různých onemocnění a jejich léčby. Tyto informace nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka. Neužívejte proto informace uvedené na těchto stránkách k diagnóze zdravotního problému či nemoci. Vždy se poraďte se svým lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem.

Různé

Další informace nalezte na Legal Disclaimer, Privacy a Linking Disclaimer. Pro nahlášení nežádoucí příhody společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. prosím, volejte na telefonní čísla: 724340175 nebo +420 724025311

Partneři